Har kyrkja gjort knefall for evolusjonismen?

Kyrkja som bunden eining skal liksom vera Guds representant på jord. Det tyder at kyrkja ikkje har noko val, men må tru på det som står i Bibelen, Guds Ord, om korleis livet blei til. Ei logisk fylgje av den tanken er at ein ikkje kan tru på evolusjonsteorien – eller den religiøse avarten av denne, evolusjonismen, som seier tvert det motsette av Guds Ord.

Skulle kyrkja derimot gjera knefall for dette synet, hev dei ikkje noko anna val enn å proklamera: «Me er ei kyrkje som tidlegare trudde Guds Ord. Det gjer me ikkje lengre.» Det er òg ei logisk slutning.

Så til problemstillinga: Nyss var eg i konfirmasjon. På Stord. I kyrkja blei det proklamert av liturgen at alle skulle vera velkomne i kyrkja. Ingenting å seia på det. Sjølvsagt er alle velkomne i kyrkja. Men som det står i salmen: «Kyrkja ho er eit gamalt hus, stend um enn spiri skal falla». Kyrkja som sosso; er ikkje eit «fysisk hus», men ein åndeleg lekam, som rømer ikkje berre folk frå «kyrkja, den norske», men for å herma Bjarte Leithaug sin kring 30 år gamle song: «pinsevenner, frie venner, frikirke, metodister, Blå Kors og Samemisjon, katolikker, protestanter, sambandet og indre og ytre misjon» – og endå nokre fleire.

Men det faktum at «alle er velkomne» inn i kyrkja, tyder ikkje at det er vilkårslaust å gå inn. Jesus sa sjølv til dei som ville bli ein del av fylgjet hans: «omvend deg, og synda ikkje meir». Det er altså eit vilkår her om at ein må slutta å synda – ikkje for å søka kyrkja, men for å bli ein del av henne. Ev ein ikkje vil omvenda seg frå sine synder, kan ein aldri bli røyneleg medversmann/kvinne i kyrkja.

Dette går tydeleg fram av Salme 119: «Sæle er dei som er heile i si ferd, dei som fylgjer Herrens Torah.» (vers 1), eller: «Korleis held den unge stigen sin rein? Ved å akta på din Torah.» (vers 9), eller: «Hald løgns veg borte frå meg, gjev meg i nåde din Torah!» (vers 29), eller: «Dei byrge hånar meg grovt, men eg har ikkje bøygd av frå din Torah.» (vers 51), eller: «Eg kjem i hug dine domsslutningar frå gamal tid, Herre, då finn eg trøyst.» (vers 52), eller: «Dei byrge svertar meg med løgn, eg tek vare på din Torah av heile mitt hjarte» (vers 57), eller: «Dei byrge grev fallgraver for meg i strid med din Torah.» (vers 85), eller: «I all æve, Herre, står ditt ord fast i himlane.» (vers 89).

Slik kunne eg heldt fram, vers etter vers etter vers. Men eg skal stogga med desse.
Dersom liturgen/presten seier imot dette, set han (eller i sume tilfeller ho) seg utover Guds eige ord, gjer Guds Ord ugildt, og gjer ergo oppreist mot Gud.

Det er Gud som set dagsorden. Ikkje menneska. Det Han seier står fast, jamfør Salme 119:89 og Matt 6:10 («lat viljen din råda på jorda, sossom i himlane»). Enn meir forvitneleg er det at det moderne hebraiske ordet for «byrg» i tydinga «stivnakka, arrogant, opprørar [mot Gud]» uttalest «gay».

Og då er me inne ved sakas kjerne.

For når liturgen/presten eller kven det no er seier «alle seksuelle legningar» er velkomne i kyrkja, då har me kome til eit impasse.

Ei legning er nemleg noko ein er fødd med. Ei legning er ikkje noko ein har lært seg. Ei legning er ikkje noko ein har vald. Og Bibelen seier eintydig at Gud skapte menneske til mann og kvinne – og førde dei saman – og Han såg at det var godt. Endåtil «særs godt» (1Mos 1:31). Om homoseksualitet står det endåtil at menneska valde bort det naturlege seksuallivet. (Rom 1:24-32)
Bibelen fordømer i eintydige ordelag alle former for homoseksuell praksis. Når Gud talar til Israelsfolket seier han til dømes: «Du skal ikkje liggja hjå ein mann, sossom du ligg med ei kvinna» og Han legg til: «Det er ein styggedom!».

Med styggedom meines at det er usunt, skadeleg, øydeleggjande, nedbrytande, fysisk, såvel som mentalt og psykisk.

I Egypt (Pronger, Brian. The Arena of Masculinity: Sports, Homosexuality and the Meaning of Sex, New York, St. Martins Press, 1990, side 138), som i Babylon (Grahn, Judy. Another Mother Tongue. Boston, Beacon Press, 1984, side 121) var homoseksuell praksis rekna for å vera opphøgd, serskilt praktisert innan presteskapet i dei ulike religionane. Seinare òg i Assyria, Hellas og Rom og hjå Inkafolket og Mayafolket – berre for å nemna nokre. Alle desse «høgvyrde» kulturane har døydd ut. Kva kan me læra av det?

Gud framleis til Israelsfolket, Hans utvalde vitnefolk: «Dersom du følgjer alle desse påboda mine, skal eg ikkje la nokre av dei sjukdomane eg let falla på egyptarane råka dykk.» Homoseksualitet var ein av desse forbodne handlingane.

Men den gongen som no var det noko tillært noko, ikkje medfødd.

Å snakka om ei «legning», slik liturgen på Stord gjorde er difor beintfram lygn. Det står i strid med Guds Ord. Det finst ikkje noko «homofil legning». Homoseksualitet er tillært. Og det er ein styggedom. Det at WHO 17.mai 1990 strauk sjukdomsnemninga når det gjeld homoseksualitet tyder ingen ting. Ikkje sosso å forstå at homoseksualitet er ein sjukdom, for det er det ikkje. Homoseksuell praksis er opprør mot Gud, fordi Gud har sagt at det er gale.

Så enkelt er det.

Det at homoseksualitet i 1972 blei avkriminalisert i lovtekst tyder heller ikkje at homoseksualitet er akseptabelt. Det blir som med Nürnberglovene frå 1935 det. Sjølv om desse lovene sa at jødar var mindreverdige, tyder ikkje det at jødane var mindreverdige. Ikkje blei dei det heller. For lova var skriven på urett grunn.

Ev lover går ut over grunnleggande bondevit, sunn fornuft og helselæra, er det viktigare enn nokon gong å avvisa dei for det dei er. U-lover.

Ev lover står i konflikt med grunnleggjande sanningar som menneskerettane (som er medfødde) trengst det meir enn nokon gong til at me reiser oss og ropar: Stopp! Vakna!

Det tyder ikkje at dei som er fanga under homoseksualitet (anten dei er klar over at dei er fengd eller ikkje) er mindre verd enn andre. Dei treng berre vekkast og setjast i fridom.

Det er mange homoseksuelt praktiserande som nok vil avvisa tanken at dei treng å setjast fri. Men då rungar spursmålet: Kvifor då gå i kyrkja? Er det ikkje nett det kyrkja handlar om? Å bli fri? Det står jo om det i Joh 8:36.

Det er med homoseksuell praksis som med prostitusjon. Jesus sa til hora som blei ført fram for Han: «Omvend deg, og synda ikkje meir!» (Joh 8:11)

Ev kyrkja vil ynskja dei homoseksuelt praktiserande inn i kyrkja sin varme, er faktisk kyrkja pliktig å seia som Jesus sjølv sa, og som er hermd i førre avsnittet.

Jesus aksepterte ikkje praktiserende horer i fylgjet sitt. Heller ikkje praktiserende homoseksuelle, fordi båe deler er i strid med Guds Ord. Hadde han gjort det, hadde han brôte Guds lov, og då hadde dauden hans vore verdlaus – og Han kunne ikkje stått opp frå dei døde.

Som sagt tidlegare. Det er Gud som set dagsorden. Her som andre stader. Korkje horer, politikarar eller homoseksuelt praktiserande. Difor må kyrkja rydda opp i ordbruken sin.

Ikkje at det er nokon grunn til å reddast for det. Gud har framleis minst «sju tusen mann som enno ikkje har bøygd kne for Ba’al», skulle «kyrkja» falla i ideologisk grus.

(Biletet på toppen er ein illustrasjon, og er lagt til av redaksjonen. Foto: Colourbox)

Vist 1248 gonger. Følgt av 9 personar.

Kommentarar

Exclamation_desat_24

Tusen takk for dette Lars-Toralf. Ja, dei som lærer slik som kyrkja i dag om desse ting, dei viklar seg inn i sjølvmotseiing og domskap! No trur vel dei norske biskopane meir på fosilar og den slags, enn Gud. Difor halar dei til torgs alt dette skrotet om legning! Men er det sant for alle som bryt norsk lov til eksempel, ja så må dei sleppa laust alle mordarar, voldtektsforbrytarar, incestforbrytarar, vinningsforbrytarar, osv. “For det er jo ei legning som dei ikkje kan hjelpa for!” Men sannheten er jo den at alt det vonde kjem frå arvesyndas djupe og vonde rot, og der går me ikkje fri nokon. Så kvifor skal dei homofile utropast til helgenar og syndefrie menneske? Trur dei veit betre sjølve.
Per Kørner gjorde ei stor og god gjerning i kyrkja i Bergen, han kunne også med full dekning frå Bibelen gjort seg ei pisk av reimar, slik som Jesus, og jagt denne kvinna og homofylgje hennar på dør! Men Gud velsigne han for det han gjorde!

Exclamation_desat_24

Evolusjonsteorien er der om du trur på det eller ikkje, det er ikkje ein religion, det er eit vitenskapleg fundamentert regelsett.

På same vis som gravitasjonsteorien, du kan velja å ikkje ‘tru’ på gravitasjonsteorien, det tyder ikkje at du berre kan flyta avsted fordi du ikkje er samd.

Evolusjonsteorien er grunnstamma i legevitenskapen. Kvar vinter kjem det eit nytt influensavirus, og nye vaksiner. Influensavirus som utviklar og tilpassar seg gong på gong. Uten evolusjonsteorien så gir det inga meining, med evolusjonsteorien så er det perfekt logisk. Og på same vis kan ein utvikla vaksiner som reddar fleire liv enn teljast kan.

For å verkeleg forstå evolusjonsteorien må du lesa bøker betrakteleg tjukkare enn bibelen. Har dykk satt dykk verkeleg inn i dette dykk forfektar som falskhet?. Uten evolusjonsvitenskapen, så heng ikkje legevitenskapen, biologien, psykologien osb på greip. Så om ein ikkje ‘trur’ på evolusjonen så burde ein halda seg klar av både hundar og kattar, kyr, gris, høns og andre husdyr. Og ikkje minst mat, all mat eigentleg, uten unntak. Det er svært lite av vår føde me ikkje har avla fram gjennom kunstig utval. Det må jo vera syndefullt.

Exclamation_desat_24

Geir Angeltveit: Eg snakkar ikkje om evolusjonsteorien, men evolusjonismen. Du får lesa innlegget mitt ein gong til, så forstår du kann henda kor argumentasjonen går hen.
Eg er vel vitande at evolusjonsteorien fins. Det gjer evolusjonismen òg. Båe er basert på sviktande grunn. I motsetnad til Guds Ord.
Men dette er ein kritikk av kyrkja, primært, ikkje av evolusjonsteorien. Den fell på eige andlit.

Exclamation_desat_24
Geir Angeltveit: Eg snakkar ikkje om evolusjonsteorien, men evolusjonismen.

Virkelig? Hvorfor skrev du da:

Det tyder at kyrkja ikkje har noko val, men må tru på det som står i Bibelen, Guds Ord, om korleis livet blei til. Ei logisk fylgje av den tanken er at ein ikkje kan tru på evolusjonsteorien[…]

?

Når Gud talar til Israelsfolket seier han til dømes: «Du skal ikkje liggja hjå ein mann, sossom du ligg med ei kvinna» og Han legg til: «Det er ein styggedom!».

Gud sa også til Israelsfolket at det er synd å gå med klær lagd av to forskjellige stoffer, spise skalldyr, være ulydig mot foreldrene, ta på en kvinne som har mensen, sitte på en stol som en kvinne som har mensen har sittet på, samle greiner på lørdager og mye, mye mer. Og at alt dette skal straffes med døden. Han sa også at man er pålagt å brenne dyr og korn som offer til ham støtt og stadig, og at voldtektsoffere skal steines ihjel. Har du aldri tatt på en kvinne som har mensen? Hvordan kan du være sikker? Har du alltid gjort alt foreldrene dine ba deg om? Hvorfor trekke fram den ene tingen Gud sier i GT, men ikke bry seg om alt det andre?

Å snakka om ei «legning», slik liturgen på Stord gjorde er difor beintfram lygn. Det står i strid med Guds Ord. Det finst ikkje noko «homofil legning». Homoseksualitet er tillært.

Hvorfor ville noen som helst valgt å være homofile? Ingen ønsker å bli trakasert og mobbet og plaget slik homofile har blitt i alle år, og dessverre fremdeles blir. Selvmordsraten blant homofile er mye høyere enn i gjennomsnittsbefolkningen. Tror du virkelig at noen med vilje utsetter seg selv for dette? Og hva med alle de hundrevis av dyreartene som har homoseksuelle tendenser? Velger de det de også?

Homosexual behavior has been observed in close to 1,500 species, ranging from primates to gut worms, and is well documented for 500 of them.

Og så var det temaet for innlegget ditt da. Du forklarer aldri hva du mener med “evolusjonismen”, og du nevner det bare helt i starten for så å bare prate om homofili i resten av innlegget. Hva har det med saken å gjøre? Hvorfor holder du deg ikke til temaet?

Og hvis det er så ille at homofile går i kirka, hvorfor ikke da også klage over alle de rike som går i kirka? Jesus skeller ut de rike konstant! Den rike mannen som ikke hjalp Lasarus havnet i helvete. Det er lettere for en kamel å gå gjennom et nåløye enn for en rik å komme til himmelen. Gå bort og selg alt du eier og gi til de fattige, kom så og følg meg! osv., osv.

Alle nordmenn er styrtrike sammenlignet med verdens fattige, og vår rikdom bygger på utnytting av disse fattige. “Det du gjorde mot en av mine minste gjorde du mot meg” – Altså bygger vi vår rikdom på grov utnytting av Jesus selv. Hvem vi? Alle som går i kirka! Ikke bare det lille mindretallet som er homofile. Er ikke det en mye viktigere ting å ta tak i når det er så mange flere som gjør det? Hva med å skrive om det neste gang?

Exclamation_desat_24

Eg skal svara punktvis.

1. Evolusjonismen er ein religion som er bygd på evolusjonsteorien. Båe er like uhaldbare. Evolusjonsteorien er framleis berre ein teori, og sjølv om det fins nokre småbitar prova av han, er det longe att til alt er prova. Truleg aldri.
2. Fleirpunkt følgjer under:
2.1. Eg har sjølv undra meg over kvifor Israelsfolket skulle gå i klede som ikkje var blanda. Årsaka viser seg å vera dette. Gud hatar det. Du kan ikkje blanda godt og vondt, som i treet til kunna om godt og vondt. Lunkent er blanda varmt og kaldt og Gud seier i Openberringa: Gjev du var varm eller kald, men du er lunken, difor vil eg spytta deg ut or min munn.
2.2. Skalldyr er åtseldyr. Dei er fulle av giftstoffer som den menneskelige organismen ikkje kan fordøya utan å ta skade av det.
2.3. Sjølvsagt skal me lyda foreldra våre. Dei veit best.
2.4. Kvinner for 3500 år sidan hadde ikkje Libresse, Saba eller Tampax. Blod overfører ureinskap og smitte.
2.5. Å samla greiner på laurdag, fordi det per definisjon er arbeid. Denne dagen skulle vera fridag, kviledag.
2.6. Alt dette skal straffast med døden. Men det tyder ikkje naudsynleg døden i form av avretting. Det handlar vel så gjerne om evig død. Altså helvetesstraff.
2.7. Det er skilnad på valdtekstoffer og kvinner som let seg valdta – uten å forsvare seg, og uten å visa anger etterpå. Å lesa noko inn i teksta som ikkje står der, skal ein vera forsiktig med.

3. Du skynar ikkje kva eg meiner med «val» her. La meg ta eit biletdøme. Førre paven var Hitlerjugend i ungdommen. Han hevda at han ikkje hadde noko val. Det er ikkje sant. Ein kan velja å seia nei. Det same kan ein som kjenner ureine lyster som strider mot naturen. Ingen har sagt at det er lett, men det er fullt vågnadleg.
Takk, eg kjenner fleire som har teke livet sitt. Også avdi dei sleit med dette. Det er ikkje noko argument. Den som vil overgje livet sitt i Guds hender finn aksept, kyrkja skal døma SYNDA, ikkje syndaren.
3.1. Mennesket er ikkje eit dyr. Samanlikninga held ikkje.
4. Evolusjonismen er den religiøse avarten av evolusjonsteoren, der ein har forlete det vitskapelege språket, og har gjort religion av temaet.
5. Det er ikkje ille at homoseksuelle går i kyrkja, men å gå i kyrkja og framleis praktiserande homoseksualitet er i strid med Guds Ord, akkurat som å lyga, stela, drepa, etc.
6. Det er vanskelegare for ein rik å koma inn i Guds rike enn å træ eit tjukt tau gjenom eit nålauga står det. I grunnteksta. Det me har me å gjera her er ei feilomsetjing.
Det er forøvrig ikkje noko synd å vera rik. Synda ligg i å tilbe pengane.
7. Eg er ikkje styrtrik. Eg er helst fattig. Staten Norge sin rikdom byggjer på utnytting av meg og folk flest. «Desse mine minste» handlar om jødefolket – det minste folket – ikkje om fattige.

Exclamation_desat_24
Evolusjonismen er ein religion som er bygd på evolusjonsteorien.

Hvilken religion er det?

Eg har sjølv undra meg over kvifor Israelsfolket skulle gå i klede som ikkje var blanda. Årsaka viser seg å vera dette. Gud hatar det.

Javel? Hvor kjøper du klær som du vet garantert ikke består av to typer stoffer? Selv om det står 100% bomull på vaskelappen er ikke det noen garanti for at ikke sytrådene er laget av noe annet. Og er det virkelig kjærlig og godt å hate at folk går med klær av to stoffer, og dømme dem til døden for det? Det skader da ingen.

Sjølvsagt skal me lyda foreldra våre. Dei veit best.

Ingen barn lyder foreldrene sine 100%! Hvorfor skriver du ikke et debattinnlegg om hvor fælt det er at kirka ikke står opp mot barna som ikke lyder foreldrene sine i ett og alt? Og mener du seriøst at alle foreldre alltid vet best om alt? Skal man lyde foreldre som misbruker deg seksuelt, eller som sier at du ikke får lov til å bytte religion (f.eks. fra en annen til kristendommen) eller som sier at du skal stjele for dem, eller alt mulig annet foreldre kan kreve?

Alt dette skal straffast med døden. Men det tyder ikkje naudsynleg døden i form av avretting. Det handlar vel så gjerne om evig død. Altså helvetesstraff.

Det står jo svart på hvitt at de skal steines ihjel! Er det virkelig bare et symbol på evig fortapelse? Var det ikke meningen at jødene skulle ta Gud på ordet (tolke ham bokstavelig)?

Det er skilnad på valdtekstoffer og kvinner som let seg valdta – uten å forsvare seg, og uten å visa anger etterpå.

“If within the city a man comes upon a maiden who is betrothed, and has relations with her, you shall bring them both out of the gate of the city and there stone them to death: the girl because she did not cry out for help though she was in the city, and the man because he violated his neighbors wife.”

Så hvis du blir voldtatt i en by og ikke blir oppdaget så har du automatisk “latt deg voldta uten å forsvare deg”? Finnes det ingen steder i en by hvor du kan rope så høyt du vil uten å bli oppdaget? Og hvor står det noe om at kvinnen skal få mulighet til å vise anger før hun blir steinet ihjel?

Det same kan ein som kjenner ureine lyster som strider mot naturen. […] Mennesket er ikkje eit dyr. Samanlikninga held ikkje.

Så når mennesker føler slike lyster så kan de ta et valg: Gjøre det “naturlige” og ikke gjøre det de har lyst til eller “stride mot naturen” og gjøre det de har lyst til. Men hundrevis, kanskje tusenvis eller fler, av dyrearter har ikke noe valg: De “stride mot naturen”? Det kan da ikke være riktig? Hvordan er det naturstridig når naturen gjør det hele tiden og ikke har noe valg?

Eg er ikkje styrtrik. Eg er helst fattig.

I norsk sammenheng er du kanskje fattig, men i verdenssammenheng er du en av de 20% som forbruker 86% av alle ressurser som brukes. Og du kjøper mat og produkter som har blitt dyrket, sydd, satt sammen og på annet vis blitt laget av ekstremt fattige mennesker under slave(liknende) forhold og for en lønn de ikke kan leve av. Som alle nordmenn gjør. Det er derfor varene våre her i landet er så billige (vi har aldri brukt så liten andel av budsjettet vårt på mat som nå, uansett hvor dyrt du måtte føle det er, og klær har aldri vært billigere).

«Desse mine minste» handlar om jødefolket – det minste folket – ikkje om fattige.

Virkelig!?

Matteus 25:

Men når Menneskesønnen kommer i sin herlighet, og alle englene med ham, da skal han sitte på sin trone i herlighet, 32 og alle folkeslag skal samles foran ham. Han skal skille dem fra hverandre, som en gjeter skiller sauene fra geitene, 33 og stille sauene på sin høyre side og geitene på sin venstre.
34 Så skal kongen si til dem på sin høyre side: ‘Kom hit, dere som er velsignet av min Far, og ta i arv det riket som er gjort i stand for dere fra verdens grunnvoll ble lagt. 35 For jeg var sulten, og dere ga meg mat; jeg var tørst, og dere ga meg drikke; jeg var fremmed, og dere tok imot meg; 36 jeg var naken, og dere kledde meg; jeg var syk, og dere så til meg; jeg var i fengsel, og dere besøkte meg.’ 37 Da skal de rettferdige svare: ‘Herre, når så vi deg sulten og ga deg mat, eller tørst og ga deg drikke? 38 Når så vi deg fremmed og tok imot deg, eller naken og kledde deg? 39 Når så vi deg syk eller i fengsel og kom til deg?’ 40 Og kongen skal svare dem: ‘Sannelig, jeg sier dere: Det dere gjorde mot én av disse mine minste søsken, har dere gjort mot meg.
41 Så skal han si til dem på venstre side: ‘Gå bort fra meg, dere som er forbannet, til den evige ild som er gjort i stand for djevelen og englene hans. 42 For jeg var sulten, og dere ga meg ikke mat; jeg var tørst, og dere ga meg ikke drikke; 43 jeg var fremmed, og dere tok ikke imot meg; jeg var naken, og dere kledde meg ikke; jeg var syk og i fengsel, og dere så ikke til meg.’ 44 Da skal de svare: ‘Herre, når så vi deg sulten eller tørst eller fremmed eller naken eller syk eller i fengsel uten å komme deg til hjelp?’ 45 Da skal han svare dem: ‘Sannelig, jeg sier dere: Det dere ikke gjorde mot én av disse minste, har dere heller ikke gjort mot meg.’ 46 Og disse skal gå bort til evig straff, men de rettferdige til evig liv.»

Så alt dette handler altså kun om jødene? Hvor står det? Hvordan er det mulig å tolke dette som om Jesus bare snakker om jøder som sulter, tørster, er syke og er i fengsel og ingen andre? Sier du at Gud bare bryr seg om sultende jøder (som er en veldig liten brøkdel av alle mennesker på jorda), men ingen andre som sulter? Hva er godt og kjærlig med det?

Exclamation_desat_24

Børge Roum svarar godt, så eg tar for meg evolusjonsteorien.

i vitenskapen så er ein teori noko anna enn det er i lekmannsspråket og daglegtale. Der ein ofte seier teori i lekmannsspråket så er det egentlig “hypotese” ein omtalar.
i vitenskapen er teori det høgste ein kjem, og er synonymt med fakta. I matematikken opererer ein med uttrykket “theorem” for ubetvilelege og perfekte sanningar. Pythagoras’ læresetning er eit slik theorem.

Det er mange vitenskap lege og observerbare fakta som “Berre er teoriar”, ein annan slik teori er gravitasjonsteorien, som mellom anna forklarer korfor Me ikkje berre flyt vekk frå overflata eller korfor planetane og solsystemet er som det er.

evolusjonsteorien forklarer atsmangfaldet, likskapstrekk, virusologi osb. Teorien vert stadig tilpassa nye observerbare fakta, som konvergens, mutasjonsteori, og mykje anna. Ein teori er ein samling av fakta for å forklara korleis fakta heng Saman. Evolusjonsteorien har kome svært langt der, sameleis med gravitasjonsteorien.

Sjølv om religiøse fundamentalistar på youtube ynskjer å gje inntrykk av at det er ein religion og at verden er 6600 år gammal, dinosaurane levde med moses osb så er alt det der berre humbug og pølsevev. Med mindre ein reknar fuglar og krokodillar som dinosaurar, dei er jo direkte etterkommarar av dinosurane.

Så for å sei det enkelt; ein vitenskapleg teori er ikkje det dykk trur det betyr.

Exclamation_desat_24

2.1. Eg har sjølv undra meg over kvifor Israelsfolket skulle gå i klede som ikkje var blanda. Årsaka viser seg å vera dette. Gud hatar det.

Fint at du vet hva Gud tenker. Da kan jeg bare spørre deg når det er noe jeg lurer på.

2.2. Skalldyr er åtseldyr. Dei er fulle av giftstoffer som den menneskelige organismen ikkje kan fordøya utan å ta skade av det.

Jeg tror du bør dobbeltsjekke den der med Gud. Skalldyr omfatter mange ulike arter med mange ulike levevis. Bare som et eksempel, Pandalus borealis (den reka vi mener når vi sier “rekesmørbrød” i Norge), er en predator.

Exclamation_desat_24

Børge Roum: Du gidd tydelegvis ikkje lesa kva eg skriv. Du riv laus brotstykke, og følgjer ikkje normal kotyme for debatt. Eg gidd ikkje svara på dine usaklege åtak.

Geir Angeltveit: Adam vart skapt for cirka 6000 år sidan. Ikkje jorda. DInosaurane blei utrydda i storflaumen. den fann stad drygt 1000 år før Moses blei fødd.

Exclamation_desat_24

Thomas Drevon: Skalldyr har sikkert mange artar. Men predator eller åtseldyr kjem ut på ett. Ingen rovdyr er kosher. Så enkelt er det. Usunne å eta er dei alle.

Exclamation_desat_24

Jeg leste alt du skrev. Men jeg svarte bare på enkelte av punktene dine fordi jeg ikke har tid til å svare på alt. Hvordan har jeg tatt noen av punktene dine ut av sammenheng eller vært usakelig? Kan du gi et konkret eksempel?

Ingen rovdyr er kosher.

Det jeg kan huske fra Bibelen er at det står at man ikke skal spise gris, skalldyr, dyr med splittet hov og dyr som tygger drøv. Hvor står det at det ikke er lov å spise noen rovdyr? Du trenger ikke svare på noe annet jeg har sagt om du ikke vil. Bare gi meg ett bibelvers, så er jeg fornøyd.

(Og er det virkelig rett å steine noen ihjel for å spise noe usunt?)

Exclamation_desat_24

Skalldyr har sikkert mange artar. Men predator eller åtseldyr kjem ut på ett. Ingen rovdyr er kosher. Så enkelt er det. Usunne å eta er dei alle.

Så dersom jeg kan komme med eksempeler på skalldyr som er herbivore, eller rovdyr som er kosher, så tar Gud feil på dette punktet? Og vi har dermed døra på gløtt for at Gud kan ha tatt feil på andre punkter også?

Exclamation_desat_24

Adam blei altså skapt flere tusen år etter Dei første sivilisasjonene på jorda? Adam og Eva er ei romantisering aav overgangen frå jeger og sankersamfunnet til jordbruk og husdyrhald, inga beretning for å takast reelt.

Dinosaurane blei utrydda for ca 65 millionar år siden då ein meteoritt fall ned ca ved yucatan-halvøya i Mexico. Og syndefloden har aldri hendt, av tusen forskjellige grunner.

Med tanke på at du hoppa over det med teori så går eg utifrå at du innsåg at du tok feil.

Exclamation_desat_24

Nei, Geir Angeltveit. Adam var det fyrste mennesket. Og berre så det er sagt. Det finst ikkje noko prov på menneske på jorda lengre enn maks 4000 FK.
Dinosaurane blei utrydda i, under og etter den store flaumen, 1656 år etter Adam, dvs cirka 4300 år sidan. At du ikkje vil tru at storflaumen har hendt, det er ditt problem, og ikkje mitt. Arkeologien har longe påvist at vatnet har stått høgt over dei fleste fjella.
Fjella blei danna etter flaumen, ved store jordskjelv, under kontinentalforskyvinga; som fann stad då Job levde. Dette er også prova – geologisk sett.

Exclamation_desat_24

Nei kjære deg. Dette er berre påstandar. Dei eldste funna i Kina til dømes er 20.000 år gamle keramikkrukker. Dei finnes om du trur det eller ei. Det finnes derimot ikkje eit einaste bevis for nokon Adam stamfader. Men det finnes bevis for at menneskets stamfader kom frå Afrika for hundretusener av år sidan, då homo sapiens og dei moderne menneskeapane skilde lag.

Ja, alle dagens fjell har vore under havet. Det har eg ikkje noko problem med. I noreg har me jo til og med den kaledonske fjellkjedefoldinga, som saman med isbreeane si tilbaketrekking etter den siste istida for 10.000 år sidan har forma fjordane våre. Fjellkjedefoldinga baserar seg på “plate tektonikk” eller korleis overflata på jorda er delt inn i plater som flyt på magmaen i jordens indre. Desse platene kræsjar saman og lagar jordskjelv og tsunamiar, dei presser kvarandre ned i magmaen og opp langt opp og lagar fjellkjeder. Dette har skjedd i mange milliardar år, og skjer enda den dag idag. Atlanterhavsryggen er eit skilt skilje, som flyttar amerika og europa/afrika lenger og lenger vekk frå kvarandre. Medan Himalayafjellkjeda veks år for år då desse platene kræsjar. Ingenting av dette du seier er prova. Eg er forbausa over korleis du presterar å kome med påstandar uten noko form for dekke. Eg vil gjerne at du finn ein einaste geolog som bekreftar det du seier med ei fagfellevurdert vitenskapleg rapport.

Syndefloden har aldri hendt, det er eit eventyr.

Dinosaurane dødde for 65 millionar år sidan. Og har aldri eksistert saman med verken Noah, Adam eller mennesket.

Dei trudde eingong jorda var flat, dei måtte gi tapt for det også.

Exclamation_desat_24

Herren hadde sikkert hatt en tro tjener i Lars-Toralf dersom det ikke var sørgelig åpenbart at denne fyren er homofob først og troende sekundært.

Jeg håper du og guden din en dag slutter å være så engstelige. Inntil videre så tar jeg og de andre menneskene over styringa. De av oss som velger å ikke stå med harmdirrende pekefingre mot alt som er anderledes og velger å tro på kjærlighet mellom voksne samtykkende, altså. Du og gjengen med skjelvende mørkemenn skal selvfølgelig få lov å fortsette å spy eder og galle fremover i den fattige tro at det blir flere og ikke færre som gidder å høre på.

Lykke til med det!

Exclamation_desat_24

Martin Menneske Gammelsæter Jacobsen: Kan du væra så gild å definera “fobi” for meg?

Exclamation_desat_24

Geir Angeltveit:

Det fins ingen prova bevis på menneske som er eldre enn 4000 FK. Du trur kanskje det, men du tek feil. Dette drøfta me då eg studerte grunnfag historie på UIB, og det fins simpelthen ingen bevis. Berre “antakelser” om at det er slik. Men ingen prov.

Bibelen forkynner at jorda er rund. Du kan ikke skulda flat-jord-tanken på bibeltruande. Det er ein tanke som kjem frå Babylon og blei vidareført av islam og den romersk-katolske institusjonen.

Exclamation_desat_24

“En fobi (fra phóbos, som betyr «frykt» eller «sykelig frykt») er en irrasjonell, intens og vedvarende frykt for visse situasjoner, aktiviteter, gjenstander, dyr eller mennesker. Det viktigste symptomet på denne lidelsen er et overdrevent og urimelig ønske om å unngå det fryktede stimulus.”

Eller i ditt tilfelle et overdrevent og urimelig ønske om å aktivt gå inn for å ‘renske’ samfunnet for det fryktede stimulus (altså folk som elsker hverandre på en måte du ikke takler).

Men det er ikke så viktig altså. Ordet er fritt, og om du vil bruke tiden og kreftene dine på å være stygg med folk så skal du få lov til det. Det er så utrolig åpenbart at du er på den marginaliserte tapende koko-fronten at det er liksom ikke så viktig lenger.

(Og pssst. Massevis av heteroer som også har analsex altså, og en hel del homoer som ikke har det. Beklager å gråe ut svarthvitten din.)

Exclamation_desat_24

Jeg synes at en del av dere burde tenke over Jesu ord: “All spott mot Menneskesønnen skal tilgis, men den som spotter Den Hellige Ånd skal ikke tilgis.” Han sier også: Salige er I, når de spotter og forfølger eder og taler alleslags ondt mot eder for min skyld, og lyver det." Mat. 5, 11; Luk. 6, 22. Så du Martin oppfyller her Jesu Ord med din hån og spott mot en troende mann som sier deg sannheten ut fra Guds Ord. Men husk en ting: På Dommens Dag, innfor den hellige Dommer Jesus, så skal du ikke få anledning til å si et ord, for du er allerede så grusomt dømt i henhold til din bespottelse. Så omvender du deg ikke innen den dag går det deg evig ille sier Jesus!

Exclamation_desat_24

Men da er det jo tatt hånd om, så vidt jeg forstår. Kan ikke du og dine leve i fred med guds tommel opp og overlate meg og de andre synderene til dommedag?
Det hadde vært så mye triveligere for oss alle de få åra vi skal gå omkring på jorden.

Exclamation_desat_24

Gammelsæter:

Jeg bad deg definere “fobi”, og du ramser opp noe du har klippet ut av en ordbok. Talende.

En fobi er en sykelig overfølsomhet for et stimuli som gir seg uttrykk i svimmelhet, oppkast, og skjelvinger. Blant annet.

Jeg får/har verken eller. Jeg har også flere kjente/venner som er homoseksuelt praktiserende. SIer det samme til dem, og de aksepterer at jeg mener det jeg mener; fordi jeg er ærlig, i motsetning til vitenskapen som lyver og påstår at det fins empiri for at homoseksualitet er medfødt.

Jeg er heller ikke ute etter å “renske” samfunnet for noen personer. Bare gjøre mennesker oppmerksom på at Gud sier at det er galt. Synd. Usunt. Skadelig. For alle involverte parter.

Det betyr ikke at jeg er stygg med folk. Hadde jeg derimot vært uærlig, underslått sannheten og løyet, da hadde jeg vært “stygg” med folk. Men jeg forteller sannheten, fordi jeg vil menneskene det beste. Homoseksuelle utgjør ellers en marginal gruppe på mellom 1,5 og 2 prosent av samfunnet, inkludert både femmes (randi, feminiserte) og butches (mannemenn, ultramaskuline).

Hvis noen vil utsette seg selv for smitte skal de da ellers få lov til det. Men på samme måte som det politisk korrekte venstre hevder seg retten å hevde at “røyking dreper” – istedet for å si “røyking kan føre til døden”, hevder jeg retten til å si “homoseksualitet dreper”.

Exclamation_desat_24

Martin Menneske Gammelsæter skriver:
Kan ikke du og dine leve i fred med guds tommel opp og overlate meg og de andre synderene til dommedag? Det hadde vært så mye triveligere for oss alle de få åra vi skal gå omkring på jorden.

Tror du på dommedag? Siden du skriver som du gjør?
Uansett. Nei, jeg kan ikke la være å si det jeg sier, for Gud har budt meg å tale mot det. Tale sannhet i stedet for løgn. Hvis jeg tier kommer uansett steinene til å tale. Om du irriterer deg over å høre sannheten har du jo tydeligvis et problem. Hva med å omvende deg? Da hadde du sluppet å irritere deg videre…

Exclamation_desat_24

Den er god, du.
Ha en fin evighet.

(Er det forresten noen grunn til at du velger å tiltale meg ved mellomnavn?)

Exclamation_desat_24

Takk, det skal jeg. Synd at din evighet ikke blir like god. I helvete.

Exclamation_desat_24

Eg har sjølv undra meg over kvifor Israelsfolket skulle gå i klede som ikkje var blanda. Årsaka viser seg å vera dette. Gud hatar det.

Det var skikkelig bra at du skrev dette med hat, fordi det aner meg at det er diskusjonens kjerne.

Vi har altså etablert at guden din har en hatsliste med ymse innhold. Blant annet homser, rekesalat, voldtektsoffere, folk som ikke ofrer dyr til ham/henne og klesplagg laget av flere enn ett materiale. Guden din hater alt på denne lista, og har gitt deg i oppdrag å hate det samme. I tillegg forventer han/hun også at du skal prakke dette hellige hatet på alle andre…

…og dermed begynner du kanskje å ane konturene av problemet? Hvorfor du sliter litt i motbakke med dette alle-skal-hate-det-jeg-hater-ellers-kommer-de-til-helvete-prosjektet?

Exclamation_desat_24

Storstrand: Bare tal så mye du vil med dine trykkende fingre. Men vit det at en dag så skal både du, eg og maaaaaaaaaaaaaange andre forlate den levende verden. og veit du ka? Då havne me i jorda du går på kvar dag. og endten du trur på gud, budda, baal, Shiva eller andre ting så kommer du som eg til å ligge på nett samme plassen som da vi ble gravd ned. forskjellen er at du sitter å skriver at folk MÅ leve etter guds ord ellers så vil dei få eit sabla kjipt og jævligt liv. Finner ikkje 1 einaste grunn til at du skal kunne få lov til å kunne gjøre dette. Er du guds høyre hånd? i så fall så burde han ha kappa den av for lenge sia. for så mye usakleg vås som du skriver her inne burde me andre vore spart for!

Exclamation_desat_24

ein ting te. ser du bilde øverst i debatten? Det å følge Gud virka på meg via dem som ufatteleg trist. Og ser du på andre bilder ved eit generellt søk så finner du folk som virker DEPPA. dæven så entusiastisk!

Exclamation_desat_24

Ole Kristian Angeltveit.
Det må være syrgjeleg å ikke ha lengre voner enn det du har der. For mindre enn tjue år etter at lekamen er gravd ned – så er det ingenting att – utan at Gud sjølvsagt har DNAet ditt i sine bøker.
Nei du, av jord er du komen, til jord skal du bli, AV JORDA SKAL DU ATTER STÅ OPP. Og det anten du trur det eller ikkje.
Men sume (deg inkludert ev du ikkje omvender deg) skal stå opp til æveleg dom, medan andre skal stå opp til æveleg liv. Valet er ditt. Du kan no sjå på deg sjølv som grundig åtvara.Du kjem ikkje til å ha nokor orsaking når du står for Gud – for då seier Han til deg: «Men…16.mai 2013 skreiv Lars-Toralf Storstrand, ein av mine trufaste, dette til deg. Gå til venstre for truna og inn i den ævelege elden.»

Exclamation_desat_24

Ole Kristian Angeltveit: Om bildet. Det er IKKJE eg som har sett inn det biletet. Det er debattredaksjonen. Men det du seier minner meg om to ting. Den første er ei soge som handlar om ein gut og far hans som var ute oig gjekk på sundagstur, då kom dei forbi ein hest som stod og sov. Då sa guten: «Pappa, sjå der er ein kristen hest.»
Visst finst det triste kristne. Men det tyder ikke at det å leva med Gud er trist. Skrifta seier: Smak og sjå at Herren er god. Du har vel smaka på ei kake fyrste gongen, Ole Kristian? Korleides kan du vita om ei kake er god, om du aldri smakar på henne?
Sjølvsagt kan du vera allergisk mot næter og mandlar, og må styra undan henne, og det er vel nærare sanninga her. Det gamle mennesket ditt (du har jo per dags dato ikkje noko nytt menneske) er allergisk mot Gud, difor styrer du undan.
Det er sjølvsagt din soleklare rett. Men du må òg sjølv bera konsekvensane av det, når tida kjem, heilt i pakt med lova om årsak og verknad.

Exclamation_desat_24

Thomas Drevon: Her har vi kjernen til problemet ditt. Du har en feil forståelse av ordet “hat”. Du tror at “hat” er utelukkende negativt. Men Elie Wiesel sier: “Hat er ikke det motsatte av kjærlighet. Det er det likegyldighet som er.”
Bibelen sier noe lignende. “Gi du var varm eller kald. Du er verken varm eller kald, du er lunken, og derfor vil jeg spytte deg ut av min munn.”
Den som elsker en ting – må nødvendigvis hate det motsatte.
Den som elsker det gode – må nødvendigvis hate det onde.
Den som elsker det onde – må nødvendigvis hate det gode.
Petter Dass skriver:
“Hat alt det som Gud i Ordet hater”.
Derfor står jeg på trygg grunn, og det gjør ikke du.
Omvend deg derfor, så skal du bli frelst. Det er ikke for sent, ennå. Men den dagen kan komme meget fort.

Exclamation_desat_24

Andre enn meg som tenker at Lars-Toralf Storstrand og Trygve Einar Gjerde hadde vert eit perfekt par?
Så kunne dei diskutera om kor einige dei er i denne guden sin, kanskje skåla med litt altervin.

Exclamation_desat_24

Eg kjenner godt Trygve Einar, eg. Og me står trygt på same grunn, for som rabbi Sha’ul seier det (det er han som den romersk-katolske kyrkja kalte Paulus): Ingen kan leggja ein annan grunnvoll enn den som er lagt: Jeshua Messias.
Me treng difor ikkje diskutera det. Me er alt samde.
Altervin er elles ein styggedom, også oppfunne av den romersk-katolske skjøgekyrkja.

Exclamation_desat_24

Du har en feil forståelse av ordet “hat”. Du tror at “hat” er utelukkende negativt. Men Elie Wiesel sier: “Hat er ikke det motsatte av kjærlighet. Det er det likegyldighet som er.”

Du har altså geologer i ryggen når du sier at jorden er mindre enn 10000 år gammel, og Eli Wiesel i ryggen når du sier at hat er bra. Friskt. Har du opplevd tidligere at folk gir opp midt i en diskusjon med deg?

Uansett, jeg takker for meg. Du må hate hva du vil for min del, men ikke gni den bæsjen din på andre. De kan bli sinte eller lei seg, vettu.

Exclamation_desat_24

…er hva da?